Оцінка впливу інформаційних систем на процеси розвитку підприємства

Автори:
Загорна Тетяна Олегівна, Коломицева Анна Олегівна
Сторінки:
149 - 160
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано причини неефективності впровадження корпоративних інформаційних систем на вітчизняних підприємствах, а також перспективи застосування корпоративних інформаційних систем на основі паралельно-циклічної моделі фірми. На цій основі розроблено  процедуру оцінки й регулювання рівня ефективності комп'ютерних інформаційних систем.


Ключові слова
комп'ютерні інформаційні системи, паралельно-циклічна модель фірми, Х-неефективність, вхідні й вихідні ресурси


Посилання
 1. Абдеев Р. Философия информационной цивилизации / Р. Абдеев. – М. : Ред. Совет МАИ, 1994. – 521 с.
 2. Баев Л.А Параллельно-циклическая концепция моделирования как теоретическая основа системного управления эффективностью / Л.А. Баев, Д.П. Хапов // Вестник ЮУрГУ, Сер. «Экономика». – 2005. – Вып. 5. – №12 (25). – С. 13-21.
 3. Баран С.В. Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень / С.В. Баран // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Машинна обробка інформації: міжвідом. наук. зб. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. 65. – С. 415-421.
 4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 956 с.
 5. Верников А. Мутация импортных институтов (на примере институтов корпоративного управления) / А. Верников // Концептуальные проблемы рыночной трансформации в России: сборник статей / [под ред. Р.Н. Евстигнеева]. – М. : ИЭ РАН, 2009. – C. 217-249.
 6. Гайдар О.В. Концептуальні засади використання інформаційних ресурсів і моделей у системі  планування діяльності виробничо-торговельного підприємства / О.В. Гайдар // Торгівля і ринок України: темат. зб.наук.пр. – Донецьк, 2009. – Вип. 27. – С. 300-308.
 7. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы / В.Л. Иноземцев. – М. : Логос, 2000. – 304 с.
 8. Лівошко Т.В. Управління фінансовими ресурсами та вплив інформаційних систем на розвиток підприємства / Т.В. Лівошко // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 2003. – №5. – С. 275-278.
 9. Максишко Н.К. Моделі та методи розв’язання прикладних задач покриття на графах та гіпер-графах : монографія / Н.К. Максишко, Т.В. Заховалко; [наук. ред. проф. В.О.Перепелиця]. – Запоріжжя: Поліграф, 2009. – 244 с.
 10. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия : уч. пособ / Л.Г. Мельник, С.Н. Ильяшенко, В.А. Касьяненко. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 400 с.
 11. Мізюк Б.М. Функціонально-структурне моделювання бізнес процесів організації / Б.М. Мізюк // Регіональна економіка. – 2002. – №3. – С. 251-260.
 12. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційної системи підприємства : монографія / О.В. Оліфіров. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 325 с.
 13. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции / А.И. Ракитов, Т.В. Адрианова // Вопросы философии, 1986. – № 11. – С. 75-80.
 14. Рамазанов С.К. Методы и информационные технологии управления предприятием в условиях нестабильностей: монография / С.К. Рамазанов, В.Ю. Припотень. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 216 с.
 15. Смолін І.В. Концепція інтегрованого системного планування діяльності підприємства / І.В. Смолін // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: зб. наук. пр. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – С. 141-149.
 16. Тапскотт Д. Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все / Д. Тапскотт, Э.Д. Уильямс. – NY. : BestBusinessBooks, 2009. – 498 с.
 17. Хапов Д.П. Корпоративные информационные системы: на российских предприятиях: в чём проблемы? / Д.П. Хапов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – №4. – С. 138-140.
 18. Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса заний и нарастания сложности / Дж. Ходжсон // Вопросы экономики. – 2001. – №8. – С. 34-39.
 19. Чухно А.А. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А.А.Чухно // Твори: у 3 т. – К. :НАН України, КНУ ім.Тараса Шевченка, 2006. – Т.2. – 512 с.
 20. Blanchard О. The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances / Oliver Blanchard, Danny Quah // American Economic Review. – 1989. – Vol. 79. – p 211.
 21. Crawford R. In the Era of Human Capital: The Emergenence of Talent, Intelligence and Knowledge as the Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investor / R. Crawford. – New York : Harper Bussiness, 1991. – 451 p.
 22. Riesman D. Leisure and Work in Post-Industrial Society / D. Riesman; [Larrabee E., Meyersohn R. (Eds.)].  – Mass Leisure. Glencoe (Ill.), 1958. – 125 p.
 23. Sakaiya T. Knowledge-Value Revolution or A. History of the Future / T. Sakaiya. – Tokyo-N.Y., 2001. – 207 р.
 24. Steinfield C. Toward a definition of the information society / C. Steinfield, J.L. Salvaggio // The Information Society: Economic, Social and Structural Issues. – NJ. : Hillsdale, 1989. − 120 p.