Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару»

Автори:
Шульгіна Людмила Михайлівна, Мельничук Віра Миколаївна
Сторінки:
74 - 80
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Запропонована стаття містить аналіз зміни тлумачень сутності споживчої цінності товару в процесі її вивчення. Досліджені та систематизовані наукові теорії, присвячені розгляду цього поняття.


Ключові слова
споживча цінність товару, вартість, корисність, додана цінність


Посилання
 1. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень [Текст] : курс лекцій. – 3-тє вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 128 с. – ISBN 966-608-134-2
 2. Злупко С.М. Історія економічної теорії [Текст] : навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 729 с.
 3. Історія економічних учень [Текст] : підручник: у 2 ч. – Ч.1/ за ред.. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання, 2005. – 567 с.  – ISBN 966-346-035-0
 4. Друкер П. Энциклопедия менеджмента [Текст] : 10-е изд. / пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.:іл. – ISBN 5-8459-0588-5.
 5. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999.- 562 c. – ISBN 966–574–152–7.
 6. Милль Дж.Ст. Основания политической экономии [Текст] / пер. с англ. Е.И. Остроградской. – К. : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1896. – 866 с.
 7. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. К. Маркс: теория прибавочной стоимости [Електронний ресурс]. – Електорон. дан. (1 файл). Режим доступу: http://society.polbu.ru/bartenev_econhistory/ch48_i.html
 8. Кушнір В.С. Історія економічних вчень [Текст] : навчальний посібник. – Харків: Еспада, 2004. – 208 с. – ISBN 966-7870-51.
 9. Маршал А. Принципы экономической науки  [Текст] : пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – 594 с. – ISBN: 5-01-004201-0.
 10. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филипп Котлер [Текст] : пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 224 с. – ISBN 5-9693-0077-2.
 11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] : пер. з англ. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 896 с. – ISBN 5-8046-0048-6.
 12. Блекуалл Р., Мінікард П., Энджел Дж. Поведение потребителей [Текст] : пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с. : іл. – ISBN 978-5-469-00677-0.
 13. Портер М. Конкуренция [Текст] : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с. – ISBN 5-8459-0794-2.
 14. Форстром Б. Value Co-Creation in industrial Buyer-Seller Partnership – Creating and Exploiting Interdependencies [Текст] – Abo: Abo Academy University Press. – 2005. – 192 c. – ISBN 951-765-231-3/
 15. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Текст] : пер. с франц. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с. – ISBN 5-02-024833-9.
 16. Магомедов Ш.Ш. Сущность теории потребительской ценности товаров [Текст] // Стандарты и качество. – №4. – 2004. – с. 78.
 17. Захарова Ю.А. Стратегии продвижения товаров [Текст]. – М. : Издательство «Дашков и Ко», 2010. – 160 с. – ISBN 978-5-394-00600-5.