Рекламна діяльність вищого навчального закладу

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Провозін Микола Васильович
Сторінки:
53 - 64
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто особливості рекламної діяльності вищого навчального закладу. Зроблено аналіз результатів маркетингових досліджень підходів абітурієнтів до вибору навчального закладу для подальшого навчання. Запропоновано принципи проведення рекламної кампанії на трьох рівнях: ВНЗ у цілому, факультеті, окремій кафедрі.


Ключові слова
маркетинг освіти, маркетинг освітніх послуг, комунікації в системі освіти, маркетингові дослідження ВНЗ, маркетингова діяльність ВНЗ, рекламна кампанія ВНЗ


Посилання
 1. Оболенська Т.Є. Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці / Т.Є. Оболенська // Теорія і практика маркетингу в Україні : [монографія] / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 13-57.
 2. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. – М.: Рефл-Бук; К.: Ваклер, 2000. – №34. – С. 24.
 3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М. : Руфл-бук ; К. : Ваклер, – 2001. – 656 с.
 4. Примак Т.О. Маркетингові комунікації : [монографія] / Т.О. Примак. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 300 с.
 5. Ромат Е. Реклама : учеб. для студ. специальности “Маркетинг” / Е. Ромат. – 6-е изд., перераб. и доп. – К. ; Х. : НВФ “Студцентр”, 2006. – 492 с.
 6. Клусова Е.А. Особенности продвижения образовательных услуг // Надежды: сборник научных статей студентов / научный редактор З.Х. Саралиева. – Вып.3. – Н. Новгород: НИСОЦ, 2005. – C. 47 – 50.
 7. Ледкова О.А. Рекламная деятельность образовательных учреждений г. Москвы на рубеже XX-XXI векав / О.А. Ледкова [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/93289.html
 8. Бібліотека економіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/3/454.html
 9. Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/фінансист.
 10. Рейтинг Компас [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abiturient.in.ua/ru/rating/ /rating_kompas_svod_2010_1
 11. Рейтинг ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abiturient.in.ua/ru/rating/ /rating_unesko_2009_1
 12. Рейтинг вузов Украины. Webometrics [Електронний ресурс] / Режим доступу: тhttp://chabala.com.ua/?p=590
 13. Карпіщенко М.Ю. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області / М.Ю. Карпіщенко, В.В. Мілютіна // Вісник Ужгородського університету. Серія економіки. – 2010. – №2. – С. 112-121.
 14. Тєлєтов О.С. Вища освіта і наука в Україні: здобутки, проблеми, перспективи / О.С. Тєлєтов // Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали науково-практичної конференції, м. Суми, 6–7 жовтня 2010 року / за ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 76-83.
 15. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : [підручник для ВНЗ] / О.С. Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 365с.