Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму

Автори:
Харічков Сергій Костянтинович, Дишловий Ігор Миколайович, Нездоймінов Сергій Георгійович
Сторінки:
221 - 230
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглядаються проблеми застосування програмно-цільового методу щодо поступового розвитку туристично-рекреаційного регіону. У результаті обґрунтування методів розроблення цільової програми розвитку сфери рекреації та туризму запропоновано шляхи вирішення проблемних питань соціально-економічного управління туристично-рекреаційним комплексом регіону.


Ключові слова
програмно-цільовий метод, управління розвитком, сфера рекреації та туризму регіону


Посилання
 1. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері [монографія]/ В.М. Геєць, В.П. Александрова, О.І. Амоша та ін. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Наукова думка; Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. – 383с.
 2. Буркинський Б.В. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015рр.) «Шляхом європейської інтеграції» / Б.В. Буркинський, В.М. Василенко //Національний інститут стратегічних досліджень; Інститут економічного прогнозування НАН України. – К., 2004. – С. 12-27.
 3. Звєряков М. Основні тенденції, проблеми та перспективи економічного розвитку Одеської області / М. Звєряков. – Економіст. – 2010. – №10. – С.38-39.
 4. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288с.
 5. Редькін О. Проблемні питання застосування програмно-цільового методу при виконанні бюджетних програм / О.Редькін, С.Михайленко. – Економіст. – 2010. – №10 – С.30-33.
 6. Дишловий І.М. Сучасні організаційні рішення регіонального розвитку рекреації та туризму: кластеризація та комплексні програми: монографія/ І.М. Дишловий. – Одеса: ІПРЕД НАН України, 2010. – 213с.
 7. Харічков С.К. Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Українському Причорномор’ї / С.К. Харічков, О.А. Воробйова, І.М. Дишловий // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 23-30.
 8. Звіт про конкурентоспроможність України – 2010. Фонд «Ефективне управління» у співробітництві зі Світовим економічним форумом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/Final_Ukr_2010.polf.
 9. Нездоймінов С.Г. Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія / Нездоймінов С.Г. – Одеса: Астропринт, 2009. – 304с.
 10. Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення / Керівники авт. колективу: академік НАН України, д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. С.К. Харічков. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. – 529 с.
 11. Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием : монография / под. общ. ред. В.И.Дубницкого, И.П.Булеева. – Донецк: ДЭГИ, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 548 с.
 12. Черчик Л.М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні : монографія. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 356 с.