Організаційний супровід застосування способів розвитку підприємства

Автори:
Погорелов Юрій Сергійович
Сторінки:
206 - 213
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Запропоновано принципи створення організаційного супроводу використання способу (або способів) розвитку підприємства.  Запропоновано склад та структуру програми розвитку підприємства.


Ключові слова
організаційний супровід, розвиток, спосіб, принцип, програма розвитку


Посилання
 1. Агеєва І.М. Можливі стратегії розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах / І.М. Агєєва // Прометей : регіональний зб. наук. праць з економіки. Вип. 2(23). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2007. – С. 221-223.
 2. Бойко М.Г. Застосування сценарного підходу для формування стратегії розвитку підприємств / М.Г. Бойко // Прометей : регіональний зб. наук. праць з економіки. Вип. 2(23). – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2007. – С. 184-187.
 3. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : [монографія] / [за ред. В.М. Гейця]. – К.: Інститут економічного прогнозування НАН України, 2003. – 1008 с.
 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : [навч. посібн.] / С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2003. – 278 с.
 5. Комісаренко Д.А. Способи розвитку підприємств малого бізнесу / Д.А. Комісаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – № 4 (74). – С. 130-137.
 6. Ладніна Т.В. Механізм адаптації та вибір стратегії розвитку підприємств у постприватизаційний період : [монографія] / Т.В. Ладніна, О.К. Тимофеев. – К. : Наукова думка, 2000. – 129 с.
 7. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути : [монографія] / В’ячеслав Іванович Ляшенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 8. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : [монографія] / з заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.
 9. Погорелов Ю.С. Вибір способів розвитку підприємства / Юрій Сергійович Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 4. Т. 2. – С. 79-85.
 10. Погорелов Ю.С. Оцінка та моделювання розвитку підприємства / Юрій Сергійович Погорелов. – Луганськ : Глобус, 2010. – 512 с.
 11. Погорелов Ю.С. Способи розвитку підприємства: склад та характеристика використання/ Юрій Сергійович Погорелов // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 23. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 101-111.
 12. Раєвнєва О.В. Гносеологічні основи теорії розвитку систем / О.В. Раєвнєва // Регіональні перспективи. – 2004. – 6(43). – С. 64-66.
 13. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : [монографія] / Олена Валентинівна Раєвнєва. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.
 14. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [авт. колектив: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.] : Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут економічного прогнозування НАН України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
 15. Стратегія сталого розвитку регіону : [монографія] / [І.О. Александров, О.В. Половян, О.Ф. Коновалов, О.В. Логачева] ; [за заг. ред. І.О. Александрова]. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 203 c.
 16. Цопа Н.В. Управление развитием промышленных предприятий: методология, модели, методы : [монография] / Н.В. Цопа. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2010. – 320 с.