Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами

Автори:
Михайлова Любов Іванівна, Слабоспицька Оксана Юріївна
Сторінки:
164 - 171
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У сучасних умовах економічного розвитку актуальним є збільшення потенціалу машинобудівного комплексу України за допомогою оцінки сучасного стану експортоорієнтованої машинобудівної галузі України та прогнозування динаміки вектор-структури експорту в найближчій перспективі.


Ключові слова
конкурентоспроможність, стратегія, експорт, машинобудування


Посилання
 1. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / за заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 308 с.
 2. Оцінка економічного стану України (грудень 2009 року)  / Національний банк України // Режим доступу до матер.:  http://www.bank.gov.ua.
 3. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. - К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
 4. Гуков Я. Проблеми вітчизняного сільгоспмашинобудування та шляхи їх вирішення – думка науковця / Я. Гуков // Техніка АПК. – 2006. – №5. – С. 12.
 5. Кім В.В. Деякі аспекти проблем тракторо- та сільгоспмашинобудування України / В.В. Кім // Пропозиція. – 2004. – №8, 9. – С. 92–94.
 6. Тарасова Н.В. Проблеми розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Н.В. Тарасова, В.М. Довбня // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2007. – №6. – С. 21–28.
 7. Шандра В.М. Стратегічні напрями розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу / В.М. Шандра // Техніка АПК. – 2006. – №5. – С. 6–7.
 8. Стан і тенденції розвитку машинобудування / О.О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 57–63.
 9. Гребенікова О.В. Дискримінанта модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі / О.В. Гребенікова, К.О. Соломонова-Кирильчук // Фінанси України. – 2007. − № 12. – С. 229-137.
 10. Ястремская Е. Н. Мониторинг результатов финансово-экономической деятельности машиностроительных предприятий Харьковского региона / Е.Н. Ястремская, Д.А. Репка // Бизнес Информ. – 2008. − № 5. – С. 69−72.
 11. Єлісєєва О.К. Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства / О.К. Єлісєєва, Т. В. Каплун // Економічний вісник Національного гірничного ун-ту. – 2004. – №4. – С. 46-51.
 12. Шандрова Н.В. Розробка механізму управління стійким розвитком підприємств машинобудування / Н.В. Шандрова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2 (68). – С. 101–105.
 13. Державний комітет статистики України // Режим доступу до матер.: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 14. Товарный монитор Украина. Торговый баланс, июнь 2009 / ДП «Держзовнішінформ» //  Режим доступу до матер.:  http://www.ukrdzi.ua.
 15. Региональная статистика : учебник / под ред. В.М. Рябцева, Г.И. Чудилина. - М., 2001. – 380 с.
 16. Вертакова Ю.В. Прогнозирование и индикативное планирование в регионе / Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев, Е.В. Самофалова; под ред.. Э.Н. Кузьбожева. – Курск : Изд-во Курск ГТУ, 2001. – 124 с.
 17. Загальнодержавна цільова програма розвитку промисловості України на період до 2017 року / Міністерство промисловості України // Режим доступу до матер.: http://industry.kmu.gov.ua