Теоретико-методичні засади товарної інноваційної політики підприємства

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович
Сторінки:
13 - 26
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розкрито сутність і зміст товарної інноваційної політики сучасного підприємства та визначено особливості її основних заходів. Розроблено методичні засади вибору пріоритетних напрямів її реалізації з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов інноваційної діяльності. Запропоновано підходи до управління за формалізованими процедурами інноваційними товарами на етапах їх життєвого циклу.


Ключові слова
товарна інноваційна політика, підприємство-інноватор, управління, товарна номенклатура, товарні лінії, товарні одиниці


Посилання
 1. Бриндіна О.А. Товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації: дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського – Донецьк, 2004. – 247 с.
 2. Гончарова Н.П. Маркетинг инновационного процесса : учеб. пособие / Н.П. Гончарова, П. Г. Перерва и др. – Л.: «ВИРА-Р», 1998. – 267 с.
 3. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навчальний посібник  / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., доп. пе-ре¬роб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
 4. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : підручник /  С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.
 5. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 328 с.
 6. Ілляшенко С.М. Методичні засади вибору інноваційної стратегії підприємства з позицій концепції маркетингу / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. – № 5, Т. 3 (140). – С. 14-18.
 7. Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : монографія / С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко ; за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.
 8. Ілляшенко С.М. Теоретико-методичні засади визначення оптимального варіанта модифікації товарної лінії / С. М. Ілляшенко //  Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 91-97.
 9. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика : підручник / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 281 с.
 10. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посіб¬ник / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
 11. Ілляшенко С.М. Формування товарної інноваційної стратегії підприємства на засадах маркетингу інновацій / С.М. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки, 2007. – № 4. – С. 15-27.
 12. Ильяшенко С.Н. Анализ рыночных возможностей инновационного развития предприятия в условиях нечеткой оценки факторов внешней и внутренней среды / C.Н. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2010. – № 1. – С. 97-102.
 13. Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів : монографія / Ю.В. Каракай. – К. : КНЕУ, 2005. – 226 с.
 14. Карлик Ю.Ю. Управління асортиментом машинобудівної продукції в умовах нестабільного середовища господарювання: дис… канд. екон. наук: 08.07.01 / Кременчуцький державний технічний університет. – Кременчук, 2005. – 227 с.  
 15. Купер Роберт Г. Разработка новых товаров // Маркетинг / под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – С. 434-454.
 16. Олефіренко О. М. Формування портфеля замовлень науково-виробничого підприємства / О. М. Олефіренко // Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитив¬ній економіці: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – С. 52-98.
 17. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под. ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 510 с.
 18. Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями / А.Б. Титов. – СПб. : Питер, 2001. – 240 с.
 19. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2002. – 400 с.
 20. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник / Н. Чухрай, Р. Патора. – К. : КОНДОР, 2006. – 398 с.
 21. Шеррингтон Марк. Брендинг и управление торговыми марками / Марк Шеррингтон // Маркетинг / под ред. М. Бейкера. - СПб. : Питер, 2002. – С. 487-506.