Маркетингові дослідження рівня маркетингового та логістичного забезпечення функціонування машинобудівних підприємств Хмельницької області

Автори:
Андрушкевич Зінаїда Миколаївна
Сторінки:
105 - 113
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначено роль маркетингових досліджень у системі аналізу маркетингового та логістичного забезпечення промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність регулярного проведення маркетингових досліджень. Представлено результати маркетингового дослідження щодо визначення рівня маркетингового та логістичного забезпечення діяльності промислових підприємств Хмельницької області, виявлено недоліки практичного використання маркетингових та логістичних функцій на підприємствах.


Ключові слова
маркетингове дослідження, машинобудівні підприємства, маркетингове забезпечення, логістичне забезпечення, взаємоузгодженість маркетингових та логістичних рішень, маркетингові функції, логістичні функції


Посилання
  1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – 2-е изд. – М. : Финпресс, 2000. – 464 с.
  2. Войчак А.В. Маркетингові дослідження : підручник / А.В. Войчак, А.В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.
  3. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.
  4. Варєс О.Ю. Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / О.Ю. Варєс – Донецьк, 2004. – 21 с.
  5. Ковальчук С.В. Маркетингові дослідження діяльності підприємств легкої промисловості / С.В. Ковальчук, О.С. Петрицька // Економіка: науковий журнал. –  Рівне, 2010. – №3 (47). – Ч.2. – С. 19-25.
  6. Крикавський Є.В. Логістична трансформація інновацій під час створення споживчої вартості / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2002. – № 446. – С. 114-120.
  7. Окландер М.А. Контуры экономической логистики : монографія / М.А. Окландер. – К. : Наук. думка, 2000. – 175 с.
  8. Чухрай Н.І. Маркетингове дослідження інноваційної діяльності промислових підприємств Західного регіону / Н.І. Чухрай // Регіональна економіка. – 2000. – № 3. – С. 53-60.
  9. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях : учеб. пособие. / П.С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 496 с.