Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінки

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович
Сторінки:
145 - 154
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розкрито сутність і зміст інтелектуального капіталу вищого навчального закладу як економічної категорії. Визначена його структура, сформована критеріальна база і розроблені  методичні підходи до його оцінки як у комплексі, так і за окремими його підсистемами й елементами.


Ключові слова
інтелектуальний капітал ВНЗ, інноваційний розвиток, підсистеми і елементи капіталу, оціночні критерії, методика оцінки


Посилання
 1. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С.16-26.
 2. Кремень В.Г. К обществу знаний – через совершенствование системы образования / В.Г. Кремень // Социально-экономические проблемы информационного общества / под. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С. 34-40.
 3. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг / Пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачин Питер, 2001. – 288 с.
 4. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В.Л. Иноземцев. – М.: Academia. – Наука, 1988. – 640 с.
 5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
 6. Козырев А.Н. Интеллектуальный капитал. / А.Н. Козырев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru.
 7. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. / Б.Б. Леонтьев. – М.: Издательский центр «Акционер», 2002 – 200 с.
 8. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России / В.Л. Макаров // Вестник Российской Академии Наук. – Т. 73. – 2003. – № 5. – С. 450-462.
 9. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учебн. пособ. / Л.Г. Мельник, С.Н. Ильяшенко, В.А. Касьяненко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 400 с.
 10. Мельник Л.Г. Предпосылки формирования информационного общества / Л.Г Мельник / Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2005. – С. 60-87.
 11. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: Энциклопедический словарь. / Л.Г Мельник. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 384 с.
 12. Институциональные основы инновационных процессов: Материалы Четвертых Друкеровских чтений / под ред. Р.М. Нижегородцева. – М.: Доброе слово, 2008.  – 352 с.
 13. Тофлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тофлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 669 с.
 14. Тофлер Э. Третья волна. / Э. Тофлер. – М.: Издательство АСТ, 1999. – 784 с.
 15. Геец В.М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний / В.М. Геец // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С. 16-33.
 16. Іванов Ю.В. Формування конкурентних переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України: автореф. дис. … канд.. екон. наук: 08.00.04 / Іванов Юрій Васильович. – Полтава, 2008. – 20 с.  
 17. Оболенська Т.Є., Усиченко Ю.Н. Наукові засади формування механізму узгодженої взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці / Т.Є.Оболенська, Ю.Н. Усиченко // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2006. – № 4. – С. 10-15.
 18. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг и маркетинговое образование: проблемы и перспективы в России / А.П.Панкрухин // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2005. – № 5. – С. 5-10.
 19. Пасінович І.І. Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин: автореф. дис. … канд.. екон. наук: 08.00.03 / Пасінович Ірина Ігорівна. – Львів, 2009. – 21 с.
 20. Решетилова Т.Б. Оцінка конкурентоспроможності вищого навчального закладу / Т.Б Решетилова // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2005. – № 5. – С.10-14.
 21. Семенюк С.Б. Дослідження кон'юнктури ринку освітніх послуг / С.Б. Семенюк. – Тернопіль: Вектор, 2008. – 160 с.