№3, 2016

O.V. Prokopenko, V.V. Bozhkova, Ya.S. Romanyuk
Modern Internet platforms in the field of logistic services in the Republic of Poland and Ukraine (language - english)
54 - 65
87 - 94
Innovative Management
P.M. Hryhoruk, N.A. Khrushch
Complex assessment of the level and dynamics of innovative capacity of region (language - ukrainian)
109 - 129
H.V. Zhavoronkova, M.O. Gomeniuk, V.O. Zhmudenko
Enhacement of the role of public regulation in financing of innovative activity of the region (language - ukrainian)
130 - 144
145 - 160
N.I. Chukhraі, Т.S. Shcherbata
Сooperation between IT development enterprises and universities (language - ukrainian)
161 - 169
A.Ye. Artyukhov, V.A. Omelyanenko, N.O. Artyukhova
Strategic framework and methodical bases of technological package development management (language - english)
170 - 179
Problems of Management of Innovative Development
191 - 207
208 - 220
I.I.Novakivskyi, N.S. Lushchak, V.Z. Borbulevych
Perspectives of national industrial enterprises modernization (language - ukrainian)
230 - 245
246 - 262
V.V. Smachylo, V.Yu. Khalina
Problems of export orientation of Ukrainian industrial enterprises (language - ukrainian)
272 - 282
Ecological Marketing and Management
O.S. Teletov, Yu.M. Petrushenko, V.O. Bilenko
Bicycle transport as an object of ecological marketing and innovations in urban transportations (language - english)
283 - 292