Analysis of information systems for the enterprises marketing activities management

Authors:
A.O. Natorina
Section:
Innovations in Marketing
Pages:
107 - 113
Language:
English


Annotation

The article deals with the role of the computer information systems in the enterprise marketing activities strategic management, enterprises marketing management information systems. Tthe stages of the development system and launch of a new product into the market within its life cycle are analyzed, exemplified by fat and oil industry.


Keywords
marketing activities, strategic management, automation, marketing information system, fat and oil industry


Links
 1. Sokhatska, O., & Lahotska, N. (2013). Stratehichne marketynhove upravlinnia [Strategic marketing management]. Zhurnal Yevropeiskoi ekonomiky – Journal of the European economy, Vol. 12, 1, 120-123 [in Ukrainian].
 2. Gabay, J. (February 26, 2010). Make a Difference with Your Marketing (Teach Yourself). Hodder & Stoughton, 352 p. [in English].
 3. Lambin, J-J., & Schuiling, I. (August 21, 2012). Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing. Palgrave Macmillan, 3rd edition, 624 p. [in English].
 4. Raiko, D.V. (2007). Formuliuvannia osoblyvostei stratehichnoho upravlinnia rozvytkom marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva, shcho poliahaiut u rozhliadi systemy «spozhyvach – pidpryiemstvo – partner» za vlastyvostiamy [The features formulation of enterprise marketing activities strategic management, which are to review the system of «consumer-company-partner» by properties]. Nauchnyie trudy DonNTU – Scientific DonNTU papers, 32, 177-187 [in Ukrainian].
 5. Zaitseva, O.I. (2012). Stratehichne upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu pidpryiemstv v umovakh rynkovoi samoorhanizatsii [Strategic management of enterprises marketing activities in self-organizational market]. Ehkonomika Kryma – Economy of Crimea, 1(38), 297-299 [in Ukrainian].
 6. Ozhereleva, M.V. (2012). Marketinhovaia informatsionnaia sistema kak chast informatsionnoi sistemy upravleniia orhanizatsiei [Marketing information system as part of a management information system organization]. Biulleten nauchnykh rabot Brianskoho filiala MIIT – Bulletin of scientific papers Bryansk branch of the MIIT, 1, 104-107 [in Russian].
 7. Naumova, O. (2013). Pidvyshchennia roli marketynhovykh informatsiinykh system pry zabezpechenni efektyvnoho upravlinnia marketynhom pidpryiemstva [Increase of the marketing information systems role at providing of effective marketing management of enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 2(32), 129-134 [in Ukrainian].
 8. Shapoval, O.F., & Konnova, L.O. (2006). Marketynhovi informatsiini systemy v upravlinni biznesom [Marketing information systems in business management]. Upravlinnia orhanizatsiino-tekhnichnymy ta finansovo-ekonomichnymy zminamy na promyslovykh pidpryiemstvakh: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia – National Scientific and Practical Conference. (pp. 39-40). Kyiv: NUKhT [in Ukrainian].
 9. Pyliavets, V.M. (2011). Oliino-zhyrovyi kompleks Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Oil and fat complex of Ukraine: state and future development]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU – Collected Works VNAU, Vol. 3, 2(53), 88-93 [in Ukrainian].
 10. Sait asotsiatsiii Ukroliiaprom [Site of Association Ukroliyaprom]. www.ukroilprom.org.ua. Retrieved from http://www.ukroilprom.org.ua/?q=node/3 [in Ukrainian].
 11. Honsor, O.I. (2013). Vprovadzhennia CALS-tekhnolohii v systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvakh ahropromyslovoho kompleksu [Implementation of CALS-technologies in the quality management system in agricultural enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of National University «Lviv Polytechnic», 753, 135-139 [in Ukrainian].