№1, 2013

Marketing of Innovations
13 - 33
Innovations in Marketing
V.V. Bozhkova, I.M. Rjabchenko
The analysis of pricing principles at domestic industrial enterprises (language - ukrainian)
67 - 73
А.S. Teletov, V.V. Klimenko
The analysis ofdevelopment tendencies of the diesel fuelmarket (language - ukrainian)
74 - 89
90 - 99
100 - 111
Innovative Management
122 - 128
129 - 137
T.O. Bashuk, M.O. Khizhnyak
Promotion and development of creativity among staff (language - ukrainian)
150 - 160
S.V. Bolshenko Svitlana Fedorivna
Development of principles and methods of spurring employees to innovative activity (language - english)
161 - 168
180 - 187
Problems of Management of Innovative Development
198 - 208
209 - 217
229 - 235
Ecological Marketing and Management
254 - 266