Practical aspects of the methodological apparatus of the innovation process’ rational organization as an example of machine-building enterprise

Authors:
O.O. Karpishchenko, M.Yu. Karpishchenko
Pages:
146 - 156
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The practical application of a methodological approach to the innovation process’ in the enterprise rational organization by the harmonization of market, production and innovation components is considered. Two alternative ways to transfer the company to the equilibrium state are proposed.


Keywords
type of strategic behavior, product portfolio, innovative process, machine building enterprise


Links
 1. Gospodarskiy kodeks Ukrayini [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&chk=4/UMfPEGznhheyB.ZitusiN3HI4a Us80msh8Ie6.
 2. Derzhavniy komitet statistiki Ukrayini [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://ukrstat.gov.ua/.
 3. Zavyalov P.S. Konkurentosposobnost i marketing / P.S. Zavyalov // Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. - 1995. - no 12. - S. 51-54.
 4. ZAO <> [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.tambovpolimer.ru/katalog/5/.
 5. ZAO <> [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.nornat.ru/index.php.
 6. Innovacionnyy menedzhment : sprav. posobie / [pod red. P.N. Zavlina, A.K. Kazanceva, L.E Mindeli]. - [izd. 2-e, pererabot. i dop. - M. : CISN, 1998. - 568 s.
 7. Karpishchenko O.O. Rozrobka metodichnogo pidhodu do racionalnoyi organizaciyi innovaciynogo procesu na pidpriiemstvi / O.O. Karpishchenko // Marketing i menedzhment innovaciy. - 2012. - no1. - S. 156-163.
 8. Koncepciya strategicheskoy biznes-edinicy [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.erudition.ru/referat/ref/id.49436_1.html.
 9. Mazur I.I. Restrukturizaciya predpriyatiy i kompaniy : ucheb. posobie dlya vuzov / I.I. Mazur, V.D. Shapiro; pod obshch. red. I.I. Mazura. - M. : ZAO <>, 2001. - 456 s.
 10. NPO <> [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://tlnh.ru/index-10.htm.
 11. Pavlenko I.A. Ekonomika ta organizaciya innovaciynoyi diyalnosti : navch.-metod. posibnik dlya samost. vivch. disc./ I.A. Pavlenko, N.P. Goncharova, G.O. Shvidanenko. - K. : KNEU, 2002. - 150 s.
 12. Postanova KMU no1174 vid 23 lipnya 2003 r. <> [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1174-2003-%EF.
 13. Rybalchenko I. Prakticheskie metody razrabotki i analiza tovarnoy strategii predpriyatiya na osnove vnutrenney vtorichnoy informacii [Elektronniy resurs] / I. Rybalchenko // Korporativnyy menedzhment. - Rezhim dostupu: http://www.cfin.ru/marketing/quasi_bcg.shtml.
 14. Savickaya G.V. Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya : ucheb. posobie / G.V. Savickaya. - [6-e izd. pererab. i dop.]. - Mn. : Novoe znanie, 2001. - 704 s.
 15. Trifilova A.A. Metodologiya innovacionnogo razvitiya predpriyatiya : diss. ... doktora ekon. nauk : 08.00.05 / Anna Aleksandrovna Trifilova. - Nizhniy Novgorod, 2005. - 400 s.