The risk of the industrial enterprises and its management

Authors:
Neykova Rumiana
Pages:
76 - 81
Language:
English
Cite as:


Annotation

The study is initiated by some theoretical, methodological and practical problems of risk in the industrial enterprise as a prerequisite and a condition for its effective and competitive management. Here are placed the problems for the core and the characteristics of the risk and its relations to the results from the enterprise’s activities.


Keywords
risk, risky situation, industrial enterprise, business environment, accidence, uncertainty, ambiguity


Links
  1. Gabrovski, R. i B. Iliev. Korporativen risk menidzhmnt. Svishchov, SA, 2000
  2. Gavriyski, V. Ikonomika na zastrahovaneto. S., Fondaciya ,,Prof. d-r Veleslav Gavriyski", 2003
  3. Draganov, Hr. Upravlenie na riska. S., Trakiya-M, 2003
  4. Iliev, B. Upravlenie na riska v zastrahovatelnoto druzhestvo. Godishnik na Vissheto uchilishche po zastrahovane i finansi, t. I. S.,izd. na VUZF, 2005
  5. Kamenov, K. i dr. Upravlenie na riska. Svishchov, 2000
  6. Kinev, Yu.Yu. Ocenka riskov finansovo-hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiy na etape prinyatiya upravlencheskogo resheniya. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 2000, no 5 - http://www.dis.ru/library/manag/archive/2000/5/1514.html
  7. Neykov, M., R. Neykova. Riskt i zastrahovaneto. S., Alma Mater internacional, 2003
  8. Pitr,T., R. Uotrman, Km svrshenstvo vv firmenoto upravlenie. S., izd. ,,Nauka i izkustvo",1988
  9. Iztochnik:: Ullberg, E., Rodrigues, E. and Stormby,  N. Risk Management: From Portfolio Strategy to Value-creating Systems Strategy. The Geneva Papers on Risk and Insurance (Issues and Practice), Vol. 27, No 2, July, 2002 -  Cit. po: Gabrovski, R. Arhitekturata na evropeyskiya zastrahovatelen pazar: predizvikatelstva, vzmozhnosti i problemi na nacionalniya zastrahovatelen biznes. Godishnik na Vissheto uchilishche po zastrahovane i finansi, t. II. S., izd. na VUZF, 2006