Scientific-methodical bases of management of the ecologically innovative development on different levels

Authors:
T.V. Kasyanenko
Pages:
233 - 239
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article investigation and improved essence of concept of the ecologically innovative development, aims, basic functions, principles and methods of management the ecologization of innovative development of the state, region and enterprise are certain. Intercommunication and interconsistency of management levels is formed ecologically innovative development.


Keywords
innovation, innovative development, ecologization, innovative activity, management of ecologically directed innovative development


Links
  1. Al-Nayif O.V. Organizaciyni ta ekonomichni osnovi stvorennya tehnoparkiv yak innovaciynih struktur stalogo rozvitku: avtoref. na zdobuttya nauk. stupenya  and.. ekon. nauk: 08.06.01 / Institut problem rinku ta ekologo-ekonomichnih doslidzhen NAN Ukrayini. - Odesa, 2010. - 20 s.
  2. Illyashenko S.M. Innovaciyniy menedzhment : pidruchnik / S.M. Illyashenko. - Sumi: Universitetska kniga, 2010. - 334 s.
  3. Illyashenko S.M. Upravlinnya innovaciynim rozvitkom: navch. posibn. / S.M. Illyashenko. [2-ge vid.,  and.., dop., pererob.]. - Sumi: VTD "Universitetska kniga", 2004. -  336 s.
  4. Karlyuka D.O. Udoskonalennya upravlinnya innovaciynim rozvitkom lonopererobnih pidpriiemstv: avtoref. na zdobuttya nauk. stupenya  and.. ekon. nauk: 08.06.01 / Nacionalniy un-t harchovih tehnologiy / D.O. Karlyuka. - Herson, 2006. - 21 s.
  5. Melnik L.G. Ekonomicheskie problemy vosproizvodstva prirodnoy sredy / L.G. Melnik   - Sumi: VTD <>, 2003. - 348 s.
  6. Prokopenko O.V. Socialno-ekonomichna motivaciya ekologizaciyi innovaciynoyi diyalnosti : [monografiya] / O.V. Prokopenko. - Sumi: Vid-vo SumDU, 2010. - 395 s.
  7. Ekonomika prirodopolzovaniya: [uchebnik / Pod red. L. Hensa, L. Melnika, E. Buna]. - K.: Naukova dumka, 1998. - 481 s.