The motivational mechanism of innovative development: components and the condition of its market structure

Authors:
O.V. Prokopenko
Pages:
167 - 175
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

It is defined the condition of the modern motivational mechanism of innovative development of market type as a result of allocation of components of the motivational mechanism depending on elements to the market and estimations of effectiveness of each of the allocated components.


Keywords
motivational mechanism, innovative development, market structure of the mechanism, mechanism components


Links
 1. Bondar O.V. Menedzhment innovaciynoyi diyalnosti mashinobudivnih pidpriiemstv : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spec. 08.06.02 <> / O.V. Bondar. - K., 2002. - 20 s.
 2. Budnikevich I.M. Stanovlennya regionalnogo rinku innovaciy: teoriya ta praktika (na prikladi Karpatskogo regionu) : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spec. 08.10.01 <> / I.M. Budnikevich. - L., 2002. - 20 s.
 3. Genkin B.M. Ekonomika i sociologiya truda : [uchebnik dlya vuzov] / B.M. Genkin. - M. : Izdat. gruppa NORMA-INFRA.M, 1999. - 384 s.
 4. Grinev V.F. Tovarno-innovacionnaya politika predpriyatiya : [ucheb. posobie] / V.F. Grinev. - K.: MAUP, 2004. - 160 s.
 5. Zavyalov P.S. Marketing v shemah, risunkah, tablicah : [ucheb. posobie] / P.S. Zavyalov. - M. : INFRA-M, 2000. - 496 s.
 6. Zadorozhniy V.P. Innovaciyna diyalnist v sistemi investiciynoyi politiki Ukrayini / V.P. Zadorozhniy // Investiciyi: praktika ta dosvid. - 2009. - no 4. - S. 26-29.
 7. Karpenko V.L. Formuvannya motiviv i stimuliv innovaciynoyi diyalnosti pidpriiemstva : avtoref. dis... na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spec. 08.06.01 <> / V.L. Karpenko. - Hmelnickiy, 2005. - 20 s.
 8. Osnovi ekologiyi. Ekologichna ekonomika ta upravlinnya prirodokoristuvannyam: [pidruchnik] / [L.G. Melnik, M.K. Shapochka, O.F. Balackiy ta in.] ; za zag. red. L.G. Melnika ta M.K. Shapochki. - Sumi : VTD "Universitetska kniga", 2005. - 759 s.
 9. Prisyazhnyuk A.Yu. Rozvitok innovaciynoyi diyalnosti v Ukrayini v umovah svitovoyi globalizaciyi / A.Yu. Prisyazhnyuk // Investiciyi: praktika ta dosvid. - 2009. - no 4. - S. 30-32.
 10. Prokopenko O.V. Socialno-ekonomichna motivaciya ekologizaciyi innovaciynoyi diyalnosti / O.V. Prokopenko. - Sumi: Vid-vo SumDU, 2010. - 395 s.
 11. Statistichniy zbirnik <> 2009 / za red. O.G. Osaulenka. - K., 2009. - Ch. 2. - 758 s.
 12. Statistichniy shchorichnik Ukrayini za 2000 rik / za red. O.G. Osaulenka. - K. : Tehnika, 2001. - 598 s.
 13. Statistichniy shchorichnik Ukrayini za 2006 rik. - K. : Derzhavniy komitet statistiki Ukrayini, 2006.
 14. Statistichniy shchorichnik Ukrayini za 2007 rik / za red. O.G. Osaulenka. - K. : Vidavnictvo "Konsultant", 2008. - 572 s.
 15. Ukrayina u cifrah 2008 : [statistichniy zbirnik] / za red. O.G. Osaulenka. - K. : DP <>, 2009. - 260 s.
 16. Chuhray N. Tovarna innovaciyna politika / N. Chuhray, R. Patora : [pidruchnik]. - K. : KONDOR, 2006. - 398 s.