System of the integrated management by investment-innovative development of railway transport

Authors:
V.L. Diкan, H.G. Kirdina
Pages:
137 - 144
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article is devoted to determination of essence of the integrated management by investment-innovative development of railway transport and sequence of forming of the system of such management. The criteria of estimation of possibility of bringing of subjects in realization of the integrated management by investment-innovative development of railway transport are offered.  


Keywords
railway transport, investment-innovative development, integrated management, criteria of estimation, knowledge


Links
  1. Strategichni vikliki HHI stolittya suspilstvu ta ekonomici Ukrayini: v 3-h t., T.2: Innovaciyno-tehnologichniy rozvitok ekonomiki / za red. akad. NAN Ukrayini V. M. Geycya, akad. NAN Ukrayini V. P. Seminozhenka, chl.-kor. NAN Ukrayini B. Ie. Kvasnyuka.- K.: Feniks, 2007. - 564 s.
  2. Egorova A.V. Institucionalnye osnovy integracionnogo vzaimodeystviya subektov  hozyaystvovaniya: avtoref. dis. na soiskanie nauch. stupeni kand. ekon. nauk: spec. 08.00.01 <> / A. V. Egorova. - Saratov. - 2008. - 23 s.
  3. Integraciya Ukrayini v ievropeyski pravovi, politichni ta ekonomichni sistemi: monografiya / [Manzhola V.A., Muravyov V.I., Filipenko A.S., Kopiyka V.V. ta in.].-- K., 2007. -- 320 s.
  4. Kirpa G.M. Integraciya zaliznichnogo transportu Ukrayini u ievropeysku transportnu sistemu: monografiya / G.M. Kirpa. - Dnipropetrovsk: Vid. DNUZT im. akad. V. Lazaryana, 2004. - 248 s.
  5. Pushkar A.I. Strategicheskie gruppy predpriyatiy: koncepciya, metodologiya, upravlenie: nauchnoe izdanie / A.I. Pushkar, Yu.E. Zhukov, A.A. Pilipenko. - Harkov: izd-vo <>, 2006. - 440 s.
  6. Mirotin L. B. Logistika integrirovannyh cepey postavok: uchebnik / L.B. Mirotin, A. G. Nekrasov. - M.: Izd-vo <>, 2003. - 256 s.