Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій»

 

Завантажити вимоги

 

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній структурі (згідно з Постановою Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

 

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом.

 

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування.

 

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

 1. Стаття, написана англійською мовою;
 2. Розширена анотація українською мовою (у т. ч. для статей, написаних англійською мовою);
 3. Відомості про автора(ів);
 4. Наукова рекомендація від доктора наук для авторів, що не мають наукового ступеня (засвідчену належним чином);
 5. Український варіант статті.

 

Матеріали подаються до Редакції журналу звичайною поштою (в друкованому та електронному вигляді) або електронною поштою.

 

Мінімальний обсяг матеріалів (не враховуючи анотації та список літератури) - 20 000 знаків!

 

Вимоги до оформлення тексту статті.

Статті оформляються на аркушах формату А4 (210х297 мм) з такими полями: ліве – 38 мм (3,8 см); праве – 38 мм (3,8 см); верхнє – 52 мм (5,2 см); нижнє – 52 мм (5,2 см); абзацні відступи – 5 мм (0,5 см); міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Arial Narrow, кегль 10, без видозмін, зі звичайним міжлітерним інтервалом, без зайвих пробілів і спеціальних знаків. Виноски не допускаються, посилання на джерела літератури оформляються у квадратних дужках.

Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний. На тому ж рядку справа у верхньому куті – код статті згідно з JEL Classification (кількість кодів – від 2 до 5), шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний.

Через рядок – справа П.І.Б. першого автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10, напівжирний. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

На наступному рядку – справа П.І.Б. другого (третього і т.д.) автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

Через рядок по центру – назва статті: шрифт Arial Narrow, кегль 10, верхній регістр, напівжирний. Через рядок – анотація мовою статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив. На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень: шрифт Arial Narrow, кегль 9.

Через два рядки – текст статті згідно із загальними вимогами до оформлення.

Через два рядки – список літератури: шрифт Arial Narrow, кегль 8. Через рядок – список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: шрифт Arial Narrow, кегль 8. 

Через два рядки, іншими мовами – ініціали та прізвища авторів: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив, напівжирний; їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи: шрифт Arial Narrow, кегль 8; назва статті: шрифт Arial Narrow, кегль 8, напівжирний; анотація: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив; ключові слова: шрифт Arial Narrow, кегль 8.
 

Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word) і не повинні перевищувати за розміром 13,5х18 см; шрифт – Arial Narrow, кегль 8–10. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!

 

Діаграми – у редакторі діаграм.

 

Таблиці: шрифт – Arial Narrow, кегль  8–10.

 

Формули – у редакторі формул MS Equation.

 

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у т.ч. формули).

 

Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та діаграми, які виконані в інших програмах (MS Office Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop) додатково надсилаються в форматі цих програм.

Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються!

 

Оформлення списку літератури – згідно із ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13):

 • посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
 • кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа; 
 • усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.
 
Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: літературні джерела кирилицею транслітеруються латинськими літерами, а до назви матеріалу додається переклад англійською мовою. 
 

Перед розширеною англійською анотацією зазначаються ініціали та прізвища авторів, а також науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного автора англійською мовою. Далі вказується назва статті англійською мовою. Анотація повинна бути обсягом 3-5 тис. знаків. З тексту анотації мають бути зрозумілими сутність дослідження та його результати.

В анотації англійською мовою мають бути висвітлені такі аспекти:

 • мета статті (одним реченням);
 • що зроблено автором із зазначенням наукової новизни та практичного значення;
 • основні висновки та перспективи подальших досліджень.

 

УВАГА! За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

 

Відомості про автора:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 2. Місце роботи / назва ВНЗ (повністю).
 3. Посада.
 4. Науковий ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Робоча адреса.
 7. Робочий телефон.
 8. Адреса для листування.
 9. Контактний телефон.
 10. E-mail.

 

Увага! Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно!