Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій»

 

Завантажити вимоги

 

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній структурі (згідно з Постановою Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

 

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом.

 

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування.

 

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

 1. Стаття, написана однією з мов журналу (російською, українською або англійською);
 2. Розширена анотація англійською мовою (у т. ч. для статей, написаних англійською мовою);
 3. Відомості про автора(ів);
 4. Наукова рекомендація від доктора наук для авторів, що не мають наукового ступеня (засвідчену належним чином);
 5. Український або російський варіант статті (якщо до публікації подається стаття, написана англійською мовою).

 

Матеріали подаються до Редакції журналу звичайною поштою (в друкованому та електронному вигляді) або електронною поштою.

 

Мінімальний обсяг матеріалів (не враховуючи анотації та список літератури) - 20 000 знаків!

 

Вимоги до оформлення тексту статті.

Статті оформляються на аркушах формату А4 (210х297 мм) з такими полями: ліве – 38 мм (3,8 см); праве – 38 мм (3,8 см); верхнє – 52 мм (5,2 см); нижнє – 52 мм (5,2 см); абзацні відступи – 5 мм (0,5 см); міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Arial Narrow, кегль 10, без видозмін, зі звичайним міжлітерним інтервалом, без зайвих пробілів і спеціальних знаків. Виноски не допускаються, посилання на джерела літератури оформляються у квадратних дужках.

Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний. На тому ж рядку справа у верхньому куті – код статті згідно з JEL Classification (кількість кодів – від 2 до 5), шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний.

Через рядок – справа П.І.Б. першого автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10, напівжирний. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

На наступному рядку – справа П.І.Б. другого (третього і т.д.) автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

Через рядок по центру – назва статті: шрифт Arial Narrow, кегль 10, верхній регістр, напівжирний. Через рядок – анотація мовою статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив. На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень: шрифт Arial Narrow, кегль 9.

Через два рядки – текст статті згідно із загальними вимогами до оформлення.

Через два рядки – список літератури: шрифт Arial Narrow, кегль 8. Через рядок – список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: шрифт Arial Narrow, кегль 8. 

Через два рядки, іншими мовами – ініціали та прізвища авторів: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив, напівжирний; їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи: шрифт Arial Narrow, кегль 8; назва статті: шрифт Arial Narrow, кегль 8, напівжирний; анотація: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив; ключові слова: шрифт Arial Narrow, кегль 8.
 

Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word) і не повинні перевищувати за розміром 13,5х18 см; шрифт – Arial Narrow, кегль 8–10. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!

 

Діаграми – у редакторі діаграм.

 

Таблиці: шрифт – Arial Narrow, кегль  8–10.

 

Формули – у редакторі формул MS Equation.

 

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у т.ч. формули).

 

Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та діаграми, які виконані в інших програмах (MS Office Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop) додатково надсилаються в форматі цих програм.

Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються!

 

Оформлення списку літератури – згідно із ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13):

 • посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
 • кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа; 
 • усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.
 
Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: літературні джерела кирилицею транслітеруються латинськими літерами, а до назви матеріалу додається переклад англійською мовою. 
 

Перед розширеною англійською анотацією зазначаються ініціали та прізвища авторів, а також науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного автора англійською мовою. Далі вказується назва статті англійською мовою. Анотація повинна бути обсягом 3-5 тис. знаків. З тексту анотації мають бути зрозумілими сутність дослідження та його результати.

В анотації англійською мовою мають бути висвітлені такі аспекти:

 • мета статті (одним реченням);
 • що зроблено автором із зазначенням наукової новизни та практичного значення;
 • основні висновки та перспективи подальших досліджень.

 

УВАГА! За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

 

Відомості про автора:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 2. Місце роботи / назва ВНЗ (повністю).
 3. Посада.
 4. Науковий ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Робоча адреса.
 7. Робочий телефон.
 8. Адреса для листування.
 9. Контактний телефон.
 10. E-mail.

 

Увага! Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно!